PT CONSUMER THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUAY TRỞ LẠI VĂN PHÒNG LÀM VIỆC SAU GIÃN CÁCH